Koronan torjunnassa on turvattava ensisijaisesti terveys, mutta sen rinnalla myös yritysten toiminta, työpaikat ja rakentamisen jatkuvuus

Koronavirusepidemia on erittäin vakava tilanne koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Sen yli pääsemiseksi tarvitaan eri toimijoiden saumatonta yhteistyötä. Suomessa tulee tehdä kaikki tarvittava, jotta epidemia voitetaan mahdollisimman pienin terveydellisin ja taloudellisin vahingoin. Tärkeintä on ottaa kaikessa huomioon ihmisten ja etenkin riskiryhmien terveys sekä noudattaa sitä turvaavia viranomaisohjeita.

Suomen hallitus on päättänyt ottaa käyttöön valmiuslain ja asettaa useita erittäin poikkeuksellisia rajoituksia koronaepidemian vuoksi ja kansalaisten suojaamiseksi. Nämä toimet vaikuttavat väistämättä meidän jokaisen arkeen ja myös rakennusalan ja -työmaiden toimintaan.

Olemme EK:n kautta antaneet selvän tukemme maan hallituksen toimille ja valmiuslain käyttöönotolle. Samanaikaisesti olemme edellyttäneet, että valtion tulee nopeasti ottaa käyttöön kaikki mahdolliset keinot yritystoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja työpaikkojen turvaamiseksi. Myös rakennusteollisuuden yritysten tilanne on dramaattisesti muuttumassa niin rahoituksen ja työvoiman riittävyyden kuin materiaalien ja toimitusketjujenkin kannalta.

Yritysrahoituksen osalta valtio päätti ensimmäisestä tukipaketista heti alkuviikosta ja mahdollisti osaltaan Finnveran ja pankkien toimintaedellytyksiä tilanteessa. Yritysrahoitukseen tarvitaan kuitenkin ripeästi lisätoimia ja mittaluokaltaan merkittävästi suurempi kriisirahoituspaketti.

Tarvitaan myös välittömiä huojennuksia ja maksujen lykkäämisiä työnantaja- ja eläkemaksuihin, työlainsäädännön joustoja ja helpotuksia veroihin. Kaikista näistä toimista neuvotellaan parhaillaan keskusjärjestötasolla ja valtion kanssa. Olemme olleet mukana EK:n pöydässä laatimassa yhteisiä elinkeinoelämän esityksiä ja on syytä uskoa, että näistä asioissa saadaan ratkaisuja ja päätöksiä aikaiseksi lähipäivinä. 

Poikkeusolojen lakimuutosten toimeenpanossa olemme nostaneet esiin rakennusalaa ja yrityksiä koskevia erityiskysymyksiä. Hallituksen listauksessa niin sanottuihin yhteiskunnan kannalta kriittisiin aloihin on sisällytetty rakennusteollisuus. Rakennustyömaiden kannalta etenkin Virosta ja muista Baltian maista tulevan ulkomaisen työvoiman rooli ja sitä koskevat matkustusrajoitukset ovat kriittisiä. Käymme tilanteesta keskusteluja viranomaisten kanssa.

Yrityksissä tulee nyt ennakkoluulottomasti ottaa käyttöön kaikkia olemassa olevien ja epidemian vuoksi tilapäisesti muutettavien lakien ja työehtosopimusten mahdollistamia keinoja, joilla toimintaa voidaan vakauttaa ja jatkaa. Tärkeää on olla kaiken keskellä viipymättä myös yhteydessä yrityksen rahoittajiin ja omiin pankkeihin.

RT tarjoaa jäsenilleen tehostettua palvelua poikkeustilanteessa

Seuraamme RT:ssä tilannetta herkeämättä ja teemme yhteistyötä EK:n asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa, jotta meillä on paras saatavilla oleva tieto käytettävissä yritysten ohjeistamiseksi ja tukemiseksi. Pyrimme ennakoimaan asioita niin hyvin kuin mahdollista.

Olemme muodostaneet koronatilanteen ja siihen liittyvän viestinnän koordinoimiseksi valmiusryhmän, jossa on edustus kaikilta toimialoiltamme ja jolle koronaa koskevat kyselyt ja tilannetiedot tulee ensisijaisesti kohdistaa. Myös RT-liittoyhteisön muu johto ja asiantuntijat ovat jatkuvasti tilanteen päällä ja voivat osaltaan neuvoa.

Pyrimme nopeaan viestintään, jotta jäsenyrityksemme saavat ensikäden tietoa ja tulkintaa tilanteen vaikutuksista rakennusteollisuuteen sekä tarvittavia toimintaohjeita. Valmistelemme ohjeistukset yhteistyössä eri toimialojemme kesken, mutta jokainen toimialaliitto jakaa jäsenkirjeensä omia kanaviaan pitkin.

RT:n nettisivuilta löytyvät kootusti Talonrakennusteollisuuden, Rakennustuoteteollisuuden ja INFRAn jäsenkirjeet. Saatavilla on myös englanninkielisiä käännöksiä. Muilla toimialoilla on omat jäsensivunsa.

RT:n yhteisessä jäsenuutiskirjeessä kokoamme yhteen jäsenkirjeissä julkaistuja ohjeita sekä ajankohtaista tietoa tilanteesta. Jäsenuutiskirjeen voi tilata sähköpostiinsa kuka tahansa RT:n jäsenyrityksessä työskentelevä toimihenkilö. Sen sijaan toimialakohtaisten jäsenkirjeiden jakelussa on lähinnä yritysten ylintä johtoa ja HR-vastaavia.

Rakennusliiton kanssa olemme sopineet väliaikaisista kevennyksistä työehtosopimusten mukaisiin lomautustilanteisiin. Poikkeusoloista huolimatta jatkamme myös meneillään olevia työehtosopimusneuvotteluita. Nykyiset sopimukset ovat voimassa huhtikuun loppuun saakka.

Varaudumme myös siihen, miten tilanne saadaan normalisoitua mahdollisimman hyvin sitten, kun epidemia aikanaan hellittää. Olemme esimerkiksi yhteydessä rakennusvalvontoihin, jotta niiden lupaprosessit toimisivat riittävän tehokkaasti myös poikkeusolojen aikana. Tulemme myös esittämään talouden elvytystoimia, jotka kohdistuisivat rakentamiseen. Näiden elvytystoimien aika ei kuitenkaan ole vielä nyt.

Keskitymme RT:ssä kaikin keinoin siihen, että jäsenyrityksemme ja henkilöstömme pysyvät toimintakykyisinä. Omassa toiminnassamme työt jatkuvat keskeytyksettä, vaikka suuri osa henkilöstöstämme on siirtynyt tai siirtymässä etätöihin. Viime vuonna käyttöön ottamamme MS Teams helpottaa yhteistyötä ja toimii nyt pääasiallisena alustana myös RT:n hallinnon kokouksien pitämiselle. RT:n hallitus pitää seuraavaksi etäkokouksen tilanteen arvioimiseksi ja tarvittavien asioiden päättämiseksi ensi viikon tiistaina.

Olemme RT:ssä tavoitettavissa ja pidämme jäsenyrityksiämme ajan tasalla. Tärkeää on myös, että saamme yrityksiltä tietoa asioista, joihin on syytä tarttua. Tarvittaessa julkaisemme kevään aikana myös näitä laajempia jäsenuutiskirjeitä normaalia tiheämmin.

Aleksi Randell
Toimitusjohtaja
Rakennusteollisuus RT ry

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä