Tarjoajien soveltuvuutta koskevien vaatimusten asettaminen julkisissa hankinnoissa

Talonrakennusteollisuus on havainnut kilpailua rajoittavia tekijöitä julkisissa hankinnoissa ja pyrkii edistämään vapaampaa ja tuottavampaa rakennusalan kilpailua.

Hankintalain mukaisesti hankintayksikkö voi julkisissa hankinnoissaan esittää tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. 

Vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävien selvitysten tulee liittyä tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta. Ne suhteutetaan hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. 

Viime aikoina osaamiseen liittyvät arviointikriteerit ja taloudellisen kantokyvyn arviointikriteerit eivät ole mahdollistaneet suurtenkaan yritysten osallistumista tarjouskilpailuihin. Talonrakennusteollisuus toivoo hankintayksiköiltä malttia ja harkintaa hankinnassa käytettävien soveltuvuuskriteereiden asettamisessa. 

Toivomme, että hankintayksiköt luopuisivat käyttämästä perusteita, jotka käytännössä rajaavat kategorisesti lähes kaikki pk-yritykset pois kilpailusta. Lisäksi toivomme yleisten sopimusehtojen YSE1998 noudattamista julkisissa hankinnoissa. Kilpailu hankinnoissa lisääntyy tarjousedellytyksiä ja tarjousehtoja korjaamalla. 

Olemme pyrkineet selvittämään, mitkä kriteerit mahdollistaisivat enemmän myös pk-yritysten osallistumisen julkisten hankintojen urakkakilpailuihin. Asiaan ei ole yksiselitteistä vastausta ja Talonrakennusteollisuus toivookin, että yksittäisen kriteerin sijaan tarjottaisiin useampia vaihtoehtoja suorituskyvyn osoittamiseen. 

Liitto pitää kohtuullisina, taloudellista kantokykyä kuvaavina kriteereinä 

1. Liikevaihto 

Tarjoavan yrityksen liikevaihdolta voidaan edellyttää esimerkiksi sitä, että sen tulisi olla vähintään 1,0-kertainen tarjottuun urakkahintaan nähden. Tätä suuremmat liikevaihdon minimivaatimukset estävät yleensä pk-yritysten osallistumista kilpailuihin. 

Liikevaihtovaatimuksen täyttymistä arvioitaessa tulisi huomioida liikevaihdon keskiarvo, joka lasketaan kolmelta viimeiseltä tilikaudelta. 

Korjausrakentamisessa kohtuullisena vähimmäiskriteerinä voidaan pitää 0,75-kertaista liikevaihtoa tarjotusta urakkahinnasta. 

Yli vuoden kestävissä hankkeissa on urakkahinta jaettava keston mukaan ja vaadittava enintään yhden vuoden urakkasummaa vastaavaa liikevaihtoa. 

Osaamiseen liittyvät kriteerit 

1. Referenssit 

Taloudellisten soveltuvuuskriteerien lisäksi Talonrakennusteollisuus haluaa kiinnittää hankintayksiköiden huomiota myös siihen, minkälaisia referenssejä tarjouskilpailuun osallistuvilta yrityksiltä julkisissa hankinnoissa edellytetään. Mikäli hankintayksiköt edellyttävät, että tarjoajilla on aina täsmälleen vastaavaa kokemusta hankinnan kohteena olevasta urakoinnista, voivat monet yritykset jäädä tällä perusteella tarjouskilpailusta pois, vaikka heillä aiempien referenssiensä perusteella olisi kaikki edellytykset suoriutua myös hankinnan kohteena olevasta urakasta. 

Tarpeettoman tiukkoja referenssivaatimuksia tulisi välttää ja suhteuttaa ne hankintalain edellyttämin tavoin hankkeen luonteeseen ja laajuuteen. Esimerkiksi julkisia palvelurakennuksia tulisi käsitellä yleisemmällä tasolla, eikä vaatia juuri samanlaisen kohteen referenssiä. 

2. Referenssien arviointi yritys- ja henkilötasolla 

Referensseinä on hyväksyttävä sekä tarjoavan yrityksen että sen henkilökunnan edellä kuvatun kaltaiset referenssit viimeiseltä kymmeneltä vuodelta. 

3. Laatujärjestelmä 

Yritykseltä tulee voida edellyttää myös RALA-pätevyyttä tai muuta vastaavaa ulkopuolisen tahon tekemää yrityksen laatujärjestelmän arviointia. 

Lisäksi vaadimme, että hankintojen yhteydessä esiintyvät komissiomaksut poistetaan.

Kim Kaskiaro
toimitusjohtaja
Talonrakennusteollisuus ry
työmarkkinajohtaja
Rakennusteollisuus RT ry

Pasi Pitkänen
toimitusjohtaja
Kumoni Oy
Rakennusteollisuus RT ry ja Talonrakennusteollisuus ry
hallituksen jäsen
Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen Piiri ry:n hallituksen puheenjohtaja

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä