INFRA ry päivitti strategiansa

Uusi strategia kattaa vuodet 2020-2025. Jäsenten kanssa työstetyn strategian painopisteinä ovat edunvalvonta ja jäsenpalvelut. Samassa yhteydessä toimintamalli INFRAssa muuttuu.

Strategiatyö käynnistyi, kun vanha strategiakausi alkoi tulla päätökseen. Avuksi uuden strategian kehittelyyn valittiin strateginen viestintätoimisto Ellun Kanat.

Prosessin punaisena lankana oli jäsenten laaja osallistaminen ja kuuleminen. Yhteinen sävel löytyi nopeasti, kun selvisi, että jäsenyrittäjät ajattelevat INFRAsta ja tulevaisuudesta varsin samalla tavalla jäsenyystaustastaan riippumatta.

Vaikuttamisen polttoaine on luottamus

Menestyvän etujärjestön jäsenineen on pystyttävä rakentamaan luottamusta eri lähtökohdista kuin ennen, oli sitten kyseessä jäsenistön keskinäinen luottamus, luottamus alan muihin toimijoihin tai toimintaamme ulkopuolelta seuraavan yleisön luottamus alaa ja sen toimijoita kohtaan.

Saavuttaaksemme luottamuksen meidän on oltava yhtenäinen ja kaikessa toiminnassamme avoin järjestö, joka luo kumppanuuksia ja ottaa vastuun alan ja omalta osaltaan koko yhteiskunnan kehittämisestä. Strategisten valintojemme kautta luomme maineen itsellemme ja koko infra-alalle.

Kirkas visio

Strategiatyön myötä INFRAn visiota hiottiin entistä jämäkämmäksi: INFRA rakentaa pohjaa koko Suomen elinvoimalle ja tekee kestävämpää maailmaa.

Visioon päästään tukeutumalla strategisiin painopisteisiin ja yhteisiin toimintaperiaatteisiin. Strategiatyössä tunnistettiin kolme painopistettä:

Vaikuttava INFRA tarkoittaa sitä, että jäsenistön etujen ajaminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on järjestömme tärkein tehtävä. Oppiva INFRA tarkoittaa, että jäsenistö on strategian toteutumisen tukiranka. Jos yhtenäinen, osaava ja osaamistaan kehittävä jäsenistö ei aja yhteisiä etuja, ei sitä tee kukaan. Yhdistävä INFRA viittaa siihen, että muutosta ei saa aikaan yksin. Hyvät kumppanit niin järjestön sisällä kuin sen ulkopuolella ovat keskeinen menestystekijä.

Selkeät toimintaperiaatteet

INFRAn toimintaperiaatteet jatkossa ovat seuraavat:

Edelläkävijyys. INFRA on kaikessa tekemisessään edelläkävijä ja alan uudistaja. INFRA tekee vaikuttavaa edunvalvontaa ja nostaa infrarakentamisen merkitystä julkisessa keskustelussa. Reilu toiminta. INFRAn vaikuttavuus syntyy yhteisön voimasta. Yhdessä olemme enemmän kuin osiemme summa. Infralainen arvostaa toista infralaista ja kumppaneitaan. Vastuullisuus. Kannamme kaikessa tekemisessämme vastuuta ihmisistä, työturvallisuudesta ja ympäristöstä. Rakennamme työllämme alan yleistä mainetta.

Uuteen strategiaan uudella toimintamallilla

Strategian päivittämisen rinnalla INFRAlle luotiin uusi toimintamalli. INFRAn uusi toimintamalli perustuu kolmeen vastuualueeseen. 1) Työmarkkinat, 2) Elinkeinopolitiikka sekä 3) Jäsenpalvelut ja aluetoiminta

Keskeinen muutos nykymalliin on jäsenpalveluiden ja aluetoiminnan nostaminen kolmanneksi vastuualueeksi nykyisten työmarkkina- ja elinkeinopoliittisen vaikuttamisen rinnalle sekä tälle vastuualueelle palkattava uusi johtaja.

Toinen keskeinen muutos liittyy piiriyhdistysten rooliin valtakunnallisten palveluiden toteuttajina. Piiriyhdistysten toiminnanjohtajille tulee kullekin valtakunnallisia vastuualueita, joiden koordinoimisesta ja toteuttamisesta he vastaavat koko jäsenkunnan osalta.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä