Rakennusteollisuus laatii tiekartan vähähiiliseen rakentamiseen

Vastauksena Suomen tavoittelemaan hiilineutraaliuteen Rakennusteollisuus RT tekee Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartan yhteistyössä ympäristöministeriön ja eri sidosryhmiensä kanssa. Työssä selvitetään keinoja päästöjen tehokkaaseen vähentämiseen rakennetussa ympäristössä.


Tiekarttatyön tavoitteena on tunnistaa vähähiilisyyden mahdollistavat toimenpiteet ja keskeiset epävarmuudet sekä asettaa aikataulullisia välitavoitteita rakennusteollisuuden eri toimijoille.

Varsinaisten päästövähennystoimien lisäksi myös tiekartan laatimisaikataulu on vaativa: ensimmäisiä tuloksia tulisi olla valmiina jo vuoden 2020 puolivälissä. Työn toteuttaa Gaia Consulting Oy.

Tarkastelun painopisteenä ovat rakentamisvaiheen ja rakennusmateriaalien päästöt, joiden osuus rakennuksen hiilijalanjäljestä on neljännes. Työssä otetaan huomioon myös rakennusten pitkä elinkaari kokonaisuudessaan alkaen maankäytöstä ja kaavoituksesta aina käyttöön, ylläpitoon ja purkamiseen saakka. Nämä aiheuttavat päästöistä suurimman osan. 

”Ilmastonmuutoksen hillitseminen, sen vaikutuksiin varautuminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat suuria haasteita, mutta myös mahdollisuuksia kiinteistö- ja rakentamissektorille. Suomen hiilijalanjäljestä yli kolmannes aiheutuu rakennuksista ja rakentamisesta ja 22 prosenttia liikkumisesta ja matkailusta. Meidän on tärkeä lisätä ymmärrystämme siitä, mitä voimme realistisesti tehdä päästöjen vähentämiseksi ja mitä se edellyttää”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

”Koska rakennetun ympäristön päästöihin vaikuttavat varsinaisen talon- ja infrarakentamisen lisäksi suuresti arvoketjun muut osat, työssä tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä ja sitoutumista toimenpiteisiin”, Randell toteaa.

Tiekarttatyössä tulee huomioida myös sektorikytkeytyminen, josta kiinteistö- ja rakentamissektorin kannalta hyviä esimerkkejä ovat energiantuotanto sekä liikenne ja logistiikka. Rakennusteollisuuden tiekartassa ylivoimaisesti merkittävin osa-alue on olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen ja mahdollisimman nopea vähäpäästöisiin energiamuotoihin siirtyminen. Rakennusten päästöistä 65 prosenttia syntyy käytön aikaisesta energiankulutuksesta.

Pohjoismaat vähähiilisen rakentamisen globaaliksi edelläkävijäksi

Rakennusteollisuuden lisäksi keskeiset teollisuusliitot sekä muutamat muut toimialaliitot laativat hallitusohjelman pohjalta toimialakohtaiset vähähiilisyyden tiekartat. Ne ovat oleellisessa osassa, kun hallitus alkaa ensi vuonna valmistella keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa sekä uutta ilmasto- ja energiastrategiaa.

Tiekarttojen kokonaisuutta koordinoivan työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tiekarttatyö tarjoaa lainsäätäjille aivan uuden näkökulman politiikanteon perustaksi. Vaikutuksia työllä on lakien lisäksi esimerkiksi teollisuuden ja tutkimuksen rahoituspäätöksiin.

Myös ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen näkee uudenlaisen yhteistyönRakennusteollisuus RT ry:n kanssa hyvänä mahdollisuutena edistää vähähiilisyyttä ja kestävää rakentamista.

”Tarvitsemme koko yhteiskunnan mukaan, jotta Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Rakennusten ja rakentamisen osuus päästöistä on merkittävä, ja siksi on erittäin tärkeää, että rakennusala on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin. Odotan innolla alan näkemyksiä siitä, mitkä ovat tehokkaimpia ja nopeimpia keinoja pienentää rakennetun ympäristön hiilijalanjälkeä. Työ on hienosti linjassa sen kanssa, että Pohjoismaat tähtäävät yhdessä vähähiilisen rakentamisen globaaliksi edelläkävijäksi, kuten Reykjavikin julkilausumassa lokakuussa sovittiin.”

Rakennusteollisuuden selvityksessä tarkasteltavaksi tulee myös se, kuinka vielä keskeneräinen maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus sekä siihen liittyvä rakentamisen elinkaarinäkökulma ja vähähiilisyys tullaan kytkemään tähän laajempaan tulevaisuuden tiekarttatyöhön. 

Väliraportti rakennusteollisuuden tiekarttatyöstä 28. 01. 2020 (pdf)

Lisätietoja

Juha Luhanka, johtaja, uudistuva teollisuus, puh. 050 414 0084
Pekka Vuorinen, ympäristö- ja energiajohtaja, puh. 050 469 2021
Merja Vuoripuro, viestintäjohtaja, puh. 040 587 2642
sähköpostit etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä