Rakennusteollisuus tärkeässä roolissa vähähiilisyyden tiekarttatyössä

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2035 ja hiilinegatiivisuutta nopeasti sen jälkeen. Hallitusohjelman pohjalta keskeiset teollisuusliitot laativat toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen, jotka sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa. Rakennusteollisuus RT vastaa vähähiilisen rakennusteollisuuden tiekartasta yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa.

Suomen kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kaikilta toimialoilta tarvitaan jatkossa entistä voimakkaampia toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tämän tulee näkyä tiekartoissa. Tiekarttojen on kuitenkin oltava realistisia, jotta niitä voidaan hyödyntää ilmasto- ja energiapolitiikan skenaarioissa sekä politiikkaympäristön valmistelussa.

Tiekarttojen valmistelu lisää myös toimialojen tietoisuutta päästövähennysten tarpeesta ja mahdollisuuksista. Tiekarttojen valmistelu toimialalähtöisesti, näiden parasta tietämystä hyödyntäen, auttaa varmistamaan tiekartoille sisällön, jonka alan yritykset kokevat omakseen ja johon ne voivat aidosti sitoutua.

Työ- ja elinkenoministeriö koordinoi työtä metsäteollisuuden, teknologiateollisuuden, kemianteollisuuden ja energiateollisuuden osalta, jotka tuottavat valtaosan suomalaisen teollisuuden kasvihuonekaasupäästöistä. Teollisuuden muiden toimialojen mahdollisista tiekarttatöistä vastaavat toimivaltaiset ministeriöt. Liikenne- ja viestintäministeriölle kuuluu liikenne, maa- ja metsätalousministeriölle maa- ja metsätalous ja ympäristöministeriölle rakennusteollisuus.

Tarkasteltavaksi tulee se, kuinka vielä keskeneräinen maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus sekä siihen liittyvä rakentamisen elinkaarinäkökulma ja vähähiilisyys tullaan kytkemään tähän laajempaan tulevaisuuden tiekarttatyöhön.

Vähähiilisyys vaatii muutoksia useille toimialoille yhteisissä toiminnoissa, mikä edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimialojen ja eri ministeriöiden välillä. Energiateollisuuden tiekartassa energiankäytön sektorikytkeytyminen tulee olemaan keskeisessä roolissa myös kiinteistö- ja rakennussektorin kannalta. Tämän vähähiilisyyden tiekartassa ylivoimaisesti merkittävin osa-alue on olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen.

Oleellista on myös se, kuinka kestävästi rakennamme nyt ja tulevaisuudessa. Pitkäikäiset ja energiatehokkaat rakennukset, sujuvan ja toimivan logistiikan mahdollistavat kestävät liikenneväylät ovat avainasemassa luotaessa vähähiilistä rakennettua ympäristöä.

Tiekarttatyön aikataulu on vaativa. Ensimmäisiä tuloksia tulisi olla valmiina jo vuoden 2020 puolivälissä. Rakennusteollisuus RT valmistelee parhaillaan omaa suunnitelmaansa tiekartan laatimiseksi ja on lähdössä vahvasti liikkeelle.

Pekka Vuorinen  ympäristö- ja energiajohtaja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä