Kaavoitus- ja rakentamislaista ennätysmäärä lausuntoja

Esitys kaavoitus- ja rakentamislaiksi (KRL) kirvoitti 438 lausuntoa. Yksi hallituskauden tärkeimmistä lainsäädäntöhankkeista herätti huolen kuntien työmäärän paisumisesta ja byrokratian kasvusta.

Kaavoitus- ja rakentamislain (nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki) lausuntoaika päättyi 7.12.2021. Luonnos hallituksen esityksestä tuli lausunnolle ympäristöministeriön omana esityksenä, koska hallituspuolueet eivät saavuttaneet poliittista yksimielisyyttä lain sisällöstä.

Esityksestä annettiin peräti 438 lausuntoa. Poikkeuksellisen suuri lausuntomäärä kuvaa kaavoitus- ja rakentamislain merkitystä kuntien ja muiden viranomaisten, elinkeinoelämän yritysten sekä kansalaisten kannalta. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus onkin yksi tämän hallituskauden tärkeimmistä lainsäädäntöhankkeista.

Merkittävä määrä lausunnoista tuli kunnilta (130) ja muilta viranomaisilta (60). Lausuntoja antoivat myös erilaiset etujärjestöt (90). Rakennusalalla toimivat yrityksetkin antoivat lausuntoja, samoin yksityishenkilöt.

Resurssien riittävyys ja byrokratia toistuva teema

Kuntaliiton ja kuntien lausunnoissa korostui huoli kuntien lisääntyvistä tehtävistä ja resurssien riittävyydestä esityksessä ehdotettujen uusien tehtävien hoitamiseen.

Elinkeinoelämän järjestöt katsoivat, että alkuperäinen tavoite alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän yksinkertaistamisesta sekä kaavoituksen ja lupaprosessien sujuvoittamisesta ei toteudu, vaan sääntely lisääntyy ja monimutkaistuu. Lakiehdotus ei sisällä kaivattuja elementtejä maankäytön suunnittelun sujuvoittamiseksi ja investointien edistämiseksi.

Osassa lausuntoja vaadittiin merkittäviä parannuksia esitykseen ja kritisoitiin vaikutusarviointien puutteellisuutta. Jotkut lausunnonantajat pitivät lakiluonnokseen tarvittavia muutoksia jopa niin perustavanlaatuisia, että laki tulisi palauttaa takaisin valmisteluun.

Seuraavat askeleet

Lakiesityksen valmistelu jatkuu seuraavaksi ympäristöministeriössä, jolta odotetaan keväällä yhteenvetoa annetuista lausunnoista. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskuntaan viimeistään syksyllä 2022, jotta siitä edes teoriassa voitaisiin tehdä päätös eduskunnassa tämän hallituskauden aikana.

Esityksen antaminen eduskunnalle edellyttää kuitenkin nykyisten hallituspuolueiden yhteistä näkemystä esityksen sisällöstä. Eduskuntakäsittelykin vie oman aikansa, koska esitystä käsitellään kolmessa eri valiokunnassa.

Laki tulee voimaan aikaisintaan vuonna 2024.

Rakennusteollisuus laatii oman, yksityiskohtaisen lausuntoyhteenvedon ja seuraa tiiviisti esityksen etenemistä.

Katso myös

Anu Kärkkäinen  johtaja, elinkeinopoliittiset asiat

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä