Lausunto Liikenne 12 -suunnitelman investointiohjelmasta lvm:lle

Rakennusteollisuuden ja INFRAn näkemyksen mukaan investointiohjelmassa tai sen rinnalla tulisi ylläpitää ns. isoa kuvaa. Tämä tarkoittaa, että jatkossa investointiohjelmaan otettaisiin mukaan yhteysvälitasoinen tarkastelu Suomen kannalta keskeisistä pääväylistä ja kirjattaisiin niiden osalta tavoitteellinen palvelutaso ja aikataulu.

Koko lausunto

Lyhennelmä:

Lausuttavana oleva investointiohjelma muodostaa keskeisen osan valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (Liikenne 12).

Liikenne 12 -suunnitelma on koko liikenne- ja infra-alan kannalta keskeinen toimintaa ohjaava dokumentti. Se luo yhteisen kuvan liikenne- ja infra-alan toimintaympäristöstä, tavoitteista ja kehitystarpeista.

Elinkeinoelämälle ja yrityksille Liikenne 12 on erityisen tärkeä, koska sen perusteella yritykset voivat arvioida kuljetusten ja liikenteen edellytyksiä osana teollisuuden, kaupan, palvelujen ja matkailun liiketoimintaa, sijoittumista ja tulevia investointeja. Infra-alan palveluntarjoajille Liikenne 12 ja sen investointiohjelma antaa pitkän tähtäimen näkemyksen organisaation kyvykkyyksien, resurssien ja osaamisen kehittämistarpeisiin.

Investointiohjelman talouskehys pohjautuu valtiontalouden kehyksiin, Liikenne 12 -suunnitelman taloudelliseen kehykseen ja rahoituksen kohdentamista koskeviin linjauksiin. Investointiohjelman laajuus on noin 2 475 milj. euroa, ja lisäksi pieniä parannuksia kohdennetaan perusväylänpidon talouskehyksestä 800 milj. euron edestä.

Eduskunta on tuoreessa kannanotossaan edellyttänyt, että valtioneuvosto sitoutuu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman linjauksiin ja huolehtii siitä, että suunnitelman toimeenpanoon tarvittavat määrärahat otetaan huomioon julkisen talouden suunnitelmissa ja valtion talousarvioesityksissä. Rakennusteollisuus ja INFRA yhtyvät eduskunnan kannanottoon.

Investointiohjelma erittäin tarpeellinen dokumentti ja sen laatiminen on vaatinut suuren työn. Annetun rahoitusraamin pohjalta Väylävirasto on laatinut asiantuntijatyönä parhaan mahdollisen näkemyksen, joka kokonaisuutena toteuttaa Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteita.

Rahoitusraamista ja osittain ohjelman juoksuajasta (8 vuotta) johtuen investointiohjelman hankkeet ovat pääosin hyvin pieniä hankkeita eikä ison kuvan maalaamiseen ole ollut mahdollisuutta. Rakennusteollisuuden ja INFRAn näkemyksen mukaan investointiohjelmassa tai sen rinnalla tulisi ylläpitää ns. isoa kuvaa. Tämä tarkoittaa, että jatkossa investointiohjelmaan otettaisiin mukaan yhteysvälitasoinen tarkastelu Suomen kannalta keskeisistä pääväylistä ja kirjattaisiin niiden osalta tavoitteellinen palvelutaso ja aikataulu.

Nyt laadittu investointiohjelma ja esittämämme iso kuva eivät ole toisensa poissulkevia näkemyksiä, vaan isoa kuvaa toteutettaisiin päivittyvän investointiohjelman avulla, unohtamatta kuitenkaan alempiasteisia liikenneverkkoja sekä muita Liikenne 12 ohjelmalle esitettyjä tavoitteita. Iso kuva olisi kuitenkin vahvasti ohjaamassa investointiohjelmaan sisällytettävien hankkeiden valintaa. Mitä suuremmaksi rahoitusraamia saataisiin kasvatettua, mitä paremmin Suomi onnistuu EU-rahoitussaannon maksimoimisessa ja mitä tehokkaammin kaupunkien, kuntien ja elinkeinoelämän kanssa tehtäviä yhteisrahoitusmalleja tai erilaisia hankeyhtiöitä onnistutaan edistämään, sitä nopeammin iso kuva saataisiin tavoitettua.

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä