Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sähköisestä viestinnästä annetun lain uudistamisesta

INFRA ry haluaa nostaa esiin sähköisen viestinnän lain kohdan 241 § Telekaapeleita vaarantava työ (ote laista sähköisestä viestinnästä 7.11.2014/917).

Yhteenveto lausunnosta

INFRA ry haluaa nostaa esiin sähköisen viestinnän lain kohdan 241 § Telekaapeleita vaarantava työ (ote laista sähköisestä viestinnästä 7.11.2014/917).

”Ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön taikka muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä työn suorittajan on vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita. Teleyrityksen on annettava maksutta tietoja kaapeleiden sijainnista. Teleyrityksen on annettava työn suorittajalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet.”

Laissa ei ole tarkemmin määritelty sitä, mitkä ovat työn suorittajalle annettavat tarpeelliset tiedot ja ohjeet eikä sitä, millaisella vasteajalla ja järjestelmällä nämä tiedot tulee työn suorittajalle toimittaa.

Verkkotoimijoita on monia (tele-, energiayhtiöt, kunnat, vesihuoltolaitokset…) ja niiden toimintatavat sekä ilmoitetut kaapeleiden sijaintitarkkuudet poikkeavat toisistaan merkittävästi, joten lakia ja toimintamallia olisi syytä tarkentaa kaikille sopivaksi.

Verkkotoimijoiden telekaapelitiedot annetaan yleensä kaivutöitä tekeville urakoitsijoille kartalla, kaapelinäytöillä, tai joillain verkkotoimijoilla sekä kartalla että näytöllä. Yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin hallinnan kannalta olisi tärkeää, että kaapeliverkkojen sijoittelu saataisiin kattavasti kaikkien sellaisten osapuolten tietoon, jotka esimerkiksi rakentamistöissä tietoa tarvitsevat.

Maakaapeloinnin lisääntyessä entisestään tulevaisuudessa mm. säävarman verkon rakennustarpeiden takia, olisi tarpeellista, että tele- ja energiayritykset, kunnat, vesihuoltolaitokset ja muut verkkotoimijat velvoitettaisiin antamaan tarkemmat tiedot ja palvelut kaapeleista sekä rakennettuun ympäristöön sijoitetusta infrasta esimerkiksi yhden luukun palvelun kautta.

INFRA ry esittää lain sähköisestä viestinnästä 241 § tarkentamista siten, että liikenne- ja viestintävirasto voisi antaa tarkempia määräyksiä tiedoista, ohjeista ja tiedon sisällöstä ja antamistavasta.

Liikenne- ja viestintäministeriö velvoittaisi liikenne- ja viestintäviraston yhteistyössä verkkotoimijoiden ja urakoitsijoiden kanssa selvittämään nämä annettavat tarkemmat määräykset, jotta kaapeleiden sijaintitietojen ja kaapelinäyttöjen osalta päästäisiin nykyistä parempaan tilanteeseen. Tavoitteena olisi mm. kaapelivahinkojen vähentäminen, helpompi esteiden selvittely ja kaapelivahinkojen minimointi rakennustöissä.

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä