”Suomen itäraja on koko Euroopan asia”

Suomen saavutettavuus on turvattava seuraavalla komission kaudella, sanoo EK:n johtava asiantuntija Päivi Wood Infra-lehden haastattelussa.

1. Riittääkö EU-politiikkamme kunnianhimo, Päivi Wood?

Olennaista on, että hallitusohjelma antaa nyt hyvät työkalut ennakko­vaikuttamisen vahvistamiseen, mutta on asioita, joiden edistämi­sessä on erityisesti skarpattava. Suomen saavutettavuuden puo­lestapuhujia on Brysselissä todella vähän. Yrityksemme tarvitsevat pääsyn EU:n sisämarkkinoille myös uudessa geopoliittisessa tilanteessa, jossa olemme joutu­massa pussin perälle.

2. Miten ”Suomen asia” kannattaisi tuoda esiin?

Liikenneinfra ja jäsenmai­den saavutettavuus ovat vapaan liikkuvuuden ja sisämarkkinoiden perusta, ja niillä edistetään myös yhteiskuntien toiminta- ja huoltovarmuutta. Suomen logistinen sijainti heikkeni Venäjän hyökättyä Ukrainaan. EU:n ja Naton pitkän ulkorajan vartijana turvaamme nyt keskeisesti koko Eurooppaa, ja tämä on osattava sanoittaa muille. Viestien on oltava hyvin perusteltuja ja niillä on haet­tava ratkaisuja, joista koko EU-alue hyötyy. Ei kannata sanoa vain ”ei käy meille”, vaan on myös tiedet­tävä, mitä halutaan.

3. Suomi jää EU-rahoituksessa jälkeen ulkoraja-alueen ns. koheesiomaista. Miten tilanne ratkaistaan?

EK:n toimenpideohjelmassa ”Itäisestä Suomesta erityis­talousalue” ehdotetaan EU:n seuraavalle rahoituskaudelle 2028 alkaen rahoitusmeka­nismia, joka huomioi itäisten ulkoraja-alueiden strategisen merkityksen Euroopan turvalli­suudelle. Suomen geopoliittinen asema ja Nato-jäsenyys avaa­vat uusia mahdollisuuksia liiken­neinfran EU-rahoituksessa – on siis meidän aikamme panostaa ja tuoda pöytään näkemyksiä rahoituksen suuntaamisesta. Turvallisuus, resilienssi, kriisin­sietokykyja Euroopan omavarai­suus tulevat olemaan keskeisiä seuraavan komission ohjelmassa, ja liikenneverkot ovat kaiken pe-rusta. Euroopan turvallisuus kär­sii, jos raja-alueet eivät ole talou­dellisesti vahvoja ja saavutettavia.

4. Mikä oli kevään EU-vaalikes­kustelun valopilkku?

Keskustelu Suomen raidelevey­destä! Vielä takavuosina raidele­veyden kasvattaminen länsimittoi­hin saattoi tuntua utopialta, mutta nyt sen edistämiseen suhtaudu­taan myönteisemmin.

5. Terveisesi uusille mepeille?

Viedään Suomen asiaa eteenpäin ajoissa, yhdessä ja ratkaisuja tar­joten. Eteläranta on valmiina tar­joamaan tietoa ja näkemyksiä!

Juttu on Infra-lehden kesänumerosta 2024.
Tutustu tarkemmin EK:n Itäisestä Suomesta erityistalousalue -ohjelmaan!

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä